ANUNŢ ANGAJARE AN ŞCOLAR 2016-2017

ANUNŢ

 

Având în vedere prevederile Metodologiei de organizare şi desfășurare a concursului pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în unitățile de învățământ particular din învățământul preuniversitar, Anexă a OMECTS nr. 5625 / 31.08.2012 şi hotărârea Consiliului de Administrație din data de 22.02.2016, Școala Sanitară Postliceală Bacău, cu sediul în Bacău, str. Bicaz, nr. 7, organizează în perioada 4-8.04.2016 concurs pentru ocuparea  următoarele posturi/catedre vacante:

 

Nr.crt

DISCIPLINA POSTULUI

Nr. de posturi

Nr. ore

Proba de concurs

Obs.

1.       

Medicină generală / Anatomia și fiziologia omului- Educație pentru sănătate + Farmacie / Elemente de botanică - Noţiuni de anatomie şi fiziologie umană 

1

18

Biologie

Postul include ore care se susțin în cadrul Școlii Postliceale Sanitare Comănești, structura la Școala Sanitară Postliceală Bacău

2.       

Pregătire-instruire practică  (asistență medicală)

3

24

asistență medicală generală (maiștri instructori)

 

3.       

Pregătire-instruire practică (farmacie)

2

24

farmacie (maiștri instructori)

 

 

Înscrierea candidaţilor:

Dosarele pentru înscriere la concurs (cererile de înscriere, însoţite de copii de pe documentele solicitate conform Anexei 2 din Metodologia de organizare şi desfășurare a concursului pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în unitățile de învățământ particular din învățământul preuniversitar, Anexă la OMECTS nr. 5625 / 31.08.2012) se înregistrează la secretariatul unităţii de învăţământ până la data de 4.04.2016, ora 1600.

Documente necesare la dosarul de înscriere:

 1. copii legalizate de pe actele de studii, foaia matricolă şi certificat professional, copii legalizate

după diploma de absolvire a modulului pedagogic;

 1. copii de pe certificatele de obţinere a gradelor didactice;

 2. copii de pe certificatele de naştere şi căsătorie (pentru solicitanţii care şi-au schimbat numele);

 3. copie de pe actul de titularizare în învăţământ (dacă este cazul);

 4. copie a deciziei inspectoratului şcolar sau a întreprinderii de întrerupere a activităţii (dacă este

cazul);

 1. copie de pe fila din buletinul sau cartea de identitate cu domiciliul;

 2. adeverinţa din care să rezulte vechimea efectivă în învăţământ (dacă este cazul);

 3. copie de pe carnetul de muncă şi/sau copia filei corespunzătoare din registrul general de evidenţă a salariaţilor;

 4. avizul medical din care să rezulte ca sunt apt(ă) pentru a preda în învăţământ;

 5. declaraţie pe propria răspundere că nu desfăşor activităţi incompatibile cu demnitatea funcţiei

didactice şi nu am fost îndepărtat din învăţământ pentru motive disciplinare sau printr-o hotărâre judecătorească definitivă de condamnare penală;

 1. numai pentru titulari: adeverinţă eliberată de unitatea de învăţământ din care să rezulte situaţia

postului (structura pe ore şi discipline a catedrei, nivelul de învăţământ şi regimul de mediu).

La concursul pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor declarate vacante/rezervate în unităţile de învăţământ preuniversitar au dreptul să participe persoanele care îndeplinesc condiţiile de studii în concordanţă cu Centralizatorul.

Etape de desfășurare a concursului:

 1. selecția dosarelor de înscriere, pe baza îndeplinirii condițiilor de participare la concurs, se va realiza pe data de 5.04.2016. Se va afișa rezultatul acesteia, folosind sintagma ”admis” sau ”respins”.

 2. proba practică/inspecția specială la clasă și proba scrisă;

            Concursul pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate constă în probă practică sau inspecţie specială la clasă şi probă scrisă din didactica specialității în profilul postului didactic/catedrei, potrivit programelor specifice pentru concurs, aprobate prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5620/2010.

Inspecțiile speciale la clasă și probele practice vor avea loc pe data de 6.04.2016. Candidaţii care nu obţin la inspecţia specială la clasă sau la proba practică minimum nota 5 (cinci) nu pot participa la proba scrisă. Candidaţii care nu obţin la inspecţia specială la clasă sau la proba practică minimum nota 7 (şapte) nu pot ocupa posturi didactice/catedre vacante publicate pentru angajare pe perioadă nedeterminată.

            Proba scrisă se va desfășura 7.04.2016, începând cu ora 9:00.  Contestațiile se vor putea depune în maxim 24 de ore de la afișarea rezultatelor.

 

 

 

 

Director                                                                                  Secretar,

Prof. Albu Adina                                                                  Cărăuș Ancuța

Comments are closed.